IRPC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism

3 เมษายน 2567

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรป เพื่อรับมือมาตรการ CBAM”  เร่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย อลูมิเนียม กระดาษ เซรามิก แก้ว พลาสติก ไฮโดรเจน และเคมีภัณฑ์ ให้สามารถรับมือกับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) โดยทดลองใช้แพลตฟอร์มในการประเมินค่า Embedded Emissions ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการประเมินและใช้ประกอบการรายงานให้กับสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  โดยมีคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming

Leave your comment
*
*