นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

(แก้ไขล่าสุด 15 พค. 2566)

ยินดีต้อนรับสู่ CircularX ดำเนินการในชื่อเว็บไซต์ https://dev.dircularx.net Verified B2B-Business to Business Recycle Platform (Beta Version) เป็น Platform ที่ช่วยในการซื้อ/ขาย เชื่อมโยงธุรกิจ จุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียนอื่นๆด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การใช้งานเป็นผสมผสานแบบดั้งเดิม ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเอไอ(Manual, Data & AI Marketing Driven Technology)  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของท่านดังนี้

CircularX เข้าใจว่าผู้ใช้งานของเราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและวิธีการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้บริการ โดยเราตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") มีวัตถุประสงค์เพีอช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวังเมื่อกด หรือ ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องใดๆ ดังนี้

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น ในการใช้บริการของท่าน (ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และรวมถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ฟังก์ชันและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการ เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมี เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน
  3. ข้อกำหนดทั้งหมดนี้ใช้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้นจะสร้างบัญชีผู้ใช้ในฐานะ เป็นผู้ซื้อ และ/หรือผู้ขาย เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นว่าให้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อหรือเฉพาะกับผู้ขาย
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
  5. เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลบางประการเมื่อท่านได้มีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และ/หรือดำเนินการอย่างใดเกี่ยวกับบริการของเรา
  6. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย เราอาจเก็บรวบรวม ชื่อบริษัท ที่อยู่ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  7. การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้ คุกกี้ เว็บ และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยเราให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่เรามี รวมถึงเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น
  8. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์ค้นคว้าดำเนินธุรกิจและการพัฒนา เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้แพลตฟอร์ม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราที่

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จำกัด 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้นที่ 14 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 023488710   https://nppointasia.com  

CircularX.net  B2B Recycle Platform อีเมล support@circularx.net   โทร 023488710

Line @circularx