เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

11 พฤษภาคม 2567

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม นำร่อง 10 กิจการ ดันผลสำเร็จผู้ประกอบการ SME ไทยผ่านโครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้กลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) ให้สามารถพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูง (Upcycling) ตลอดจนสามารถบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นกลไกสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้กว่า 60 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่า 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ทั้งนี้มี SME 6 รายที่น่าสนใจ ได้แก่

                       เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

Kunakij furniture industry - Pleat Glamping chair เก้าอี้สำหรับใช้งานกลางแจ้งและภายในภายใต้แนวคิดการออกแบบที่เน้นความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความสบาย(ด้วยขนาดที่ใหญ่กว้าง) และใช้วัสดุพื้นถิ่นดั้งเดิมของท้องถิ่น เช่น เสื่อไทยที่ใช้ในวัด มาเป็นส่วนที่นั่ง (ตัววัสดุเป็นพลาสติก PP รีไซเคิล) ส่วนตัวโครงสร้างอลูมิเนียมก็ใช้จากอลูมิเนียมรีไซเคิลและคำนวณการใช้วัสดุเพื่อรบกวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด

เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

Bio Boxes by Bioplustiq -บริษัท สหชัยโปรโมชั่น จำกัด กล่องเอนกประสงค์ที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ สร้างมาเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยดีไซน์และผิวสัมผัสที่มีความมินิมอลมาพร้อมกับสีที่มีความโดดเด่นจากพลาสติกชีวภาพจากแกนกัญชงที่มีส่วนช่วยลดปริมาณพลาสติกลง 30% โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือใช้จากเกษตรกรไทย ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

Plan Creations Ltd., Co. –PlanToys แปลนทอยส์ออกแบบด้วยหลัก eco-design คู่กับหลักพัฒนาการเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัย เราออกแบบและผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำสินค้าให้คงทนและมีแบบที่ร่วมสมัยเพื่อส่งต่อการเล่นจากรุ่นสู่รุ่นได้ ทุกส่วนของต้นยางพาราที่หมดน้ำยางแล้วถูกใช้ในการผลิต เช่น ไม้ชิ้นและไม้อัดมาจากลำต้น ขี้เลื่อยจากการผลิตนำมาอัดขึ้นรูปเป็นวัสดุ PlanWood น้ำยางถูกทำเป็นชิ้นส่วนยางในของเล่น เศษเหลืออื่นๆ ใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน

เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์-ผลิตภัณฑ์จากเศษรังไหมเนื่องจากจังหวัดสระบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ทางกลุ่มจึงได้นำรังไหมมาแปรรูปเป็นงานหัตถกรรม โดยรังไหมเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่่มีความเหนียว และถ้าผ่านการต้ม ก็จะมีลักษณะนิ่มเหมือนลำลี

เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง-บริษัท ปิยสีลา จำกัด การนำเส้นฝ้าย เส้นไหม เส้นใยกันชง ย้อมสีธรรมชาติ ทอแทรกด้วยกัญชงที่ผ่านกระบวนการฟอก ด้วยการทอลายทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานการวางงานขนเผ่าม้ง เข้ามาต่อยอดและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าใยกัญชง ผ่านการออกแบบดีไซน์ให้ดูทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น

เปิด 6 นวัตกรรม SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ BCG Model

บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด สินค้าโมเสคตกแต่งผนังและของตกแต่งบ้านจากวัสดุ Upcycle แบรนด์ Sonite ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมมาทดแทน พร้อมช่วยลดขยะและการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต ปัจจุบันสามารถลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ร้อยละ 20-50 และยังมีการพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อเพิ่มการใช้วัสดุเหลือทิ้งให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายในการสร้างวัสดุ Upcycle ชนิดใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ชนิด ขณะเดียวกันยังมีแผนให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืนนไปพร้อมกันด้วยการคืนสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือไม่ต้องการใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง

ที่มา : https://www.posttoday.com/smart-sme/708819

Leave your comment
*
*