สกพอ. จับมือ กนอ. ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศ

29 พฤษภาคม 2567

สกพอ. จับมือ กนอ. ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศ
การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง อีอีซี และ กนอ.เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) รวมถึงพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์ BCG และการพัฒนาอุตสาหกรรมหมุนเวียน Circular คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่จะเกิดการใช้พลังงานสะอาด เพื่อดึงดูดนักลงทุนและประชากรเข้าสู่พื้นที่อีอีซี ความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular ของ กนอ. บนพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ยกระดับศักยภาพการแข่งขันระดับสากลของประเทศ โดย กนอ. จะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พัฒนาบริหารการก่อสร้าง และกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ สกพอ. ขณะที่ สกพอ. จะรับผิดชอบจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) แก่ กนอ. และร่วมมือกับ กนอ.ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป
Leave your comment
*
*