การพัฒนาโครงการนิคมฯ หมุนเวียน (Circular park)

4 กรกฎาคม 2567

กรุงเทพฯ วันที่ 11 มี.ค.67 - รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมนางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) และทีมงาน กนอ. ร่วมประชุมกับ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมทีมงาน สกพอ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนิคมฯ หมุนเวียน (Circular park)
โดยการประชุมครั้งนี้ มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานิคมฯ หมุนเวียน (Circular park) ในพื้นที่ EEC ร่วมกัน โดย สกพอ. ได้เสนอพื้นที่ศักยภาพเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ในจังหวัดชลบุรี และ กนอ. ได้เสนอแนวทางการเตรียมการดำเนินงานทั้งในด้านงบประมาณและการศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาและจัดตั้งในการจัดตั้งนิคมฯ หมุนเวียน (Circular park) ซึ่งต้นแบบแห่งแรกของไทย ที่ประยุกต์ใช้หลักนิคมฯ เชิงเศรษฐนิเวศและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบวงจร

ที่มา : https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=753046523681250&id=100069277266818

Leave your comment
*
*