"กนอ." ดันกลยุทธ์ "CLICK" ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่นิคมยั่งยืน

4 เมษายน 2567

"กนอ." ดันกลยุทธ์ "CLICK" ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่นิคมยั่งยืน ชี้ต้องลดก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมด่วน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาทางสังคม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องความยั่งยืนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ กนอ. จึงได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ  ให้ปรับตัวโดยใช้ความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตผ่านมาตรการ CLICK 

ซึ่งสิ่งที่ต้องคลิกอย่างเร่งด่วน คือ การลดก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างนิคมยั่งยืน

สำหรับมาตรการ CLICK (From CLICK to Make Investment More Sustainable : สร้างต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน) มีความหมาย ดังนี้  

  • C: Circular หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ยืดอายุการใช้งานทรัพยากรในสายการผลิต ด้วย 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) สร้างต้นแบบ Circular Economy ในนิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มอุตสาหกรรมรีไซเคิล (Recycle) หรือ Circular Economy 
  • L: Lean ลดใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) ลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และพัฒนาทรัพยากรทดแทน

"กนอ." ดันกลยุทธ์ "CLICK" ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่นิคมยั่งยืน

"กนอ." ดันกลยุทธ์ "CLICK" ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่นิคมยั่งยืน

  • I: Inclusive แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการธุรกิจท้องถิ่น (Local Suppliers : แรงงาน ทุน เทคโนโลยี) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มีการจ้างแรงงานทักษะฝีมือสูงในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
  • C: Clean รักษาโลกให้สะอาด (Keep the world Clean) กำหนดแบบแผนการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาระบบ Ecosystem ของพลังงานสะอาด/พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพิ่มสัดส่วน RE ในนิคมฯมุ่งสู่ RE100 (เครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์)
  • K: Kind to the Earth เอื้ออาทรและร่วมมือกันดูแลโลกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ยกระดับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกภาคสมัครใจและภาคบังคับ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ผ่านกลไกทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
     

“กลยุทธ์ CLICK เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส ความเท่าเทียม และเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า กนอ.มุ่งสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ  ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน และยังถือเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดการลงทุน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการปักหมุดให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในด้านการลงทุนของโลก

ที่มา : https://www.thansettakij.com/business/economy/591931

Leave your comment
*
*